Fuzhou Fuqiang Precision Co., Ltd.
E-posta fqmd@fzfuqiang.cn Tel: +86-591-22278602